Search form

Jama Aburr-ji 12:4

4Gun-gatiya nipa Ayrat a-rrimarra Birta, lika wupa a-barrbuna, rrapa minypa murna burr-wuna aburr-yigipa an-dakal aburr-jaranga jaga aburr-ganana nula aburr-ji. Minypa aburr-wuchichiyana jama aburr-ji, minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa jama aburr-ji aburr-workiyana. Nipa Ayrat gu-borrwurra nuwurra waypa barra Ju yerrcha balma gubi-nega janara gun-gata minypa birripa gubu-ngurrjinga Bachoba (Passover), lika nipa an-mari a-ni barra nula Birta, rrapa minypa Ju yerrcha burr-wenggana barra a-yinmiya barra nula.