Search form

Jama Aburr-ji 12:7

7Lika gun-gatiya gugu an-mujaruk a-bena waykin wenga, rrapa minypa gun-gujayanaya guna-ganyja nula gata Birta a-yu wupa. Lika wagarba a-jirra a-rrimarra, lika a-jortkarra, a-yinanga nula, “A-lay, gala jipa ni! Garlma!” A-yinagata nula, warrika an-gata an-gubandawiya jirn a-yarlayarlawiyana, lika a-bungguna ana-mernda wenga.