Search form

Jama Aburr-ji 12:9

9Lika an-mujaruk a-guguyana nula Birta, lika abirri-bena yarlanga. Wurra nipa Birta gala marn․gi an-gata an-mujaruk an-burral; nipa jarra gu-borrwurra jimarna a-borrchekarra.