Search form

Jama Aburr-ji 13:1

Burrbu-menga Lika Burrbi-jerrmarra Jol (Saul) Rrapa Barnabach (Barnabas)

1Gatiya rrawa Antiyak (Antioch) Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-werranga birripa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk rrapa aburr-werranga birripa marn․gi aburr-gunega. Minypa an-ngardapa an-gata nipa Barnabach (Barnabas), rrapa an-nerranga nipa an-nelangga Jimiyan (Simeon) an-gata wolawola abu-ngurrjinga aburr-workiyana An-gungunyja; rrapa an-nerranga nipa an-nelangga Luchiyach (Lucius) an-gata Jayríny (Cyrene) an-guyinda; rrapa an-nerranga nipa an-nelangga Manéyan (Manaen), nipa an-borrmunga nula Ayrat (Herod) an-nerranga an-gata Galali (Galilee) a-ni; rrapa an-nerranga nipa Jol (Saul).