Search form

Jama Aburr-ji 13:11

11Wurra nipiya Wangarr biy-bu barra gun-guniya gugu gapula nyi-ni barra, gun-gata gu-yinmiyapa ngorrngurra gala mola ny-yinmiya ny-jana, jin-gata marnnga jina-darrjinga burr-guta gala ny-yinmiya nyi-na ji-gurdarrja.”

Paul a-yinagata a-wena nula an-buburda, warrika nipa an-buburda a-galiyana minypa guna-gol gu-rakaja nula, wurra gun-gungunyja, rrapa minypa mipila a-jirra a-gonyinyjinga. Lika an-gugaliya a-wechawecha nula minyja ana-nga murla mu-rrima nula.