Search form

Jama Aburr-ji 13:12

12Gun-narda nipa bunggawa an-gata Jerjiyach Bolach gu-nana, lika marr a-balcha nula Jesus nipiya Wangarr an-nika An-walkurpa, ngardawa gochila a-barrjinga nula gun-nigipa janguny.