Search form

Jama Aburr-ji 13:13

Rrawa Antiyak (Antioch) Gun-gata Yi-gurrepa Rrawa Bichírriya (Pisidia)

13Gu-gata wenga lika Paul rrapa abirri-gata abirri-yigipa jawina, birripa aburr-garlmuna, mu-michiyang aburr-bona gu-gapa gu-rrarnba gu-murnangana rrawa gun-nelangga Berga (Perga), wana gu-bapala gu-rrawa Bempíliya (Pamphylia). Lika gatiya waypa aburr-bena, nipa Jon Mark bijirri-bawuna, a-jekarra Jirúchalam (Jerusalem).