Search form

Jama Aburr-ji 13:14

14Lika Paul bitipa mu-nguy abirri-bona, abirri-bena gun-murna rrawa Antiyak gun-gata ngika mu-ngoyurra abirri-ni, wurra gun-nerranga gun-gata yi-gurrepa Bichírriya (Pisidia) rrawa. Gatiya waypa Jarradi (Saturday) gu-ni, lika bala gun-gata Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya bitipa abirri-barrngumurra, lika abirri-rakaja.