Search form

Jama Aburr-ji 13:19

19Lika aburr-gata aburr-werranga aburr-bapurr gata rrawa Geynan (Canaan) aburr-ni, nipa Wangarr burr-buna aburr-jaranga, minypa aburr-bapurr abirri-jirrapa abirri-jirrapa rrapa mola abirri-jirrapa gun-ngardapa burr-buna, lika gun-birripa rrawa burr-wuna aburr-yigipa gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-ngayburrpa nyanyapa arrburra yerrcha Yichrayal aburr-bapurr.