Search form

Jama Aburr-ji 13:2

2Aburr-gurdiya wupa gun-gata minypa birripa balaja mbi-bawuna gun-ngardapa barra gubu-borrwa minypa Wangarr aburr-marrngoypiyana nula aburr-ni, lika nipa Mern An-mawunga a-yinanga a-wena burrwa, “Nyirrbu-ma barra apula abirri-guna Barnabach rrapa Jol bitipa barra jama abirri-ji gipa mu-ngoyurra ngubujirri-menga.”