Search form

Jama Aburr-ji 13:21

21Lika nuwurra abu-wengganana bunggawa wana an-babalapa burr-wu barra, lika burr-wuna Jol (Saul) an-gata Gich (Kish) an-nika an-walkurpa, Benyjamin (Benjamin) an-bapurr. Nipa Jol bunggawa wana an-babalapa a-ni burrwa jemberr gun-jaranga minypa 40.