Search form

Jama Aburr-ji 13:23

23Rrapa Daybit an-bapurr, an-nerranga jurdach a-bena an-nelangga Jesus. An-nardiya nipa Wangarr gochila bin-dana Yichrayal aburr-bapurr Wanngu An-gunega — nipiya Jesus.