Search form

Jama Aburr-ji 13:24

24Minypa Jesus jurdach jama a-ji, wurra mu-ngoyurra nipa Jon a-wena burrwa Yichrayal aburr-bapurr gata birripa barra gun-nerra gubu-bawa rrapa aburr-ngukurdanyjiya nula Wangarr, gu-gurda ngacha. Rrapa minypa nipa lika bama burr-gurragaja a-ni.