Search form

Jama Aburr-ji 13:27

27Wurra gu-galiya yerrcha Jirúchalam aburr-nirra, birripa rrapa aburr-birripa bunggawa yerrcha gala abu-malawujarna Jesus nipiya Wanngu An-gunega. Minypa Wangarr gun-nika janguny gun-guwarr gala aburr-bama jechinuwa gu-nirrarna burrwa marrban gun-narda aburr-galiyana aburr-workiyana, Jarradi gu-ni gu-workiyana. Wurra jarra gun-gata minypa mari gubu-garrana nula Jesus, gun-narda ngardawa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wena gun-burral janguny.