Search form

Jama Aburr-ji 13:28

28Marrban Jesus gala gun-nga gun-nerra jama a-jirrarna, wurra Jirúchalam aburr-nirra, birripa abu-wengganana Baylat (Pilate), lika nipa a-wena aburr-yigipa an-dakal Jesus abu-buna, a-juwuna.