Search form

Jama Aburr-ji 13:31

31Lika nipiya Jesus gu-yinmiyapa ngorrngurra a-bena burrwa a-workiyana aburr-yigipa jawina yerrcha aburr-gata nipa wugupa aburr-bona gurda Galali (Galilee) wenga. Lika gun-guniya gugu birripa abu-ngurrjinga aburr-boya burrwa aburr-ngayburrpa aburr-borrmunga Yichrayal aburr-bapurr.