Search form

Jama Aburr-ji 13:34

34Gu-gurda ngacha janguny minypa nipa Wangarr ana-nyala a-jarrkarrana Jesus mu-ngoyurra a-juwuna. Rrapa gun-gata minypa nipa Wangarr gu-borrwurra nula Jesus nipa gala a-yinmiya an-garla a-gulolmiya, gun-narda minypa janguny gu-yurra, gu-yinaga gu-weya,

‘Gun-gata ngaypa nyanma gun-molamola gochila ngu-rrana Daybit rrapa minypa gala ngu-yinmiya ngu-bamapa,

gun-narda ngaypa arr-wu barra ana-goyburrpa.’