Search form

Jama Aburr-ji 13:36

36A-lay, gun-narda Daybit gun-nika janguny ngika. Wurra jarra nipa a-ni rrapa jama a-ji nula a-workiyana Wangarr, lika gun-gata a-juwuna, abu-jurnumbuna gatiya aburr-yigipa nyanyapa niya yerrcha mu-ngoyurra burrbu-jurnumbunapa; lika an-garla a-gulolmiyana.