Search form

Jama Aburr-ji 13:37

37Wurra jarra Jesus an-gunaga a-juwuna rrapa Wangarr ana-nyala a-jarrkarrana, nipa an-garla gala a-gulolmiyarna; wurra gun-nyagara wupa.