Search form

Jama Aburr-ji 13:4

Gun-gata Rrawa Jayprach (Cyprus)

4Minypa nipa Mern An-mawunga bijirri-jerrmarra Barnabach rrapa Jol, bitipa abirri-garlmuna, gochilawa abirri-bona Jilúchiya (Seleucia) rrawa. Lika gu-gata wenga mu-michiyang abirri-jurrwurra rrapa bamara wana abirri-bena gun-nelangga Jayprach (Cyprus).