Search form

Jama Aburr-ji 13:42

42Paul a-yinagata gu-ngurrjinga burrwa, ganapiya. Lika gun-gata waypa nipa rrapa Barnabach abirri-garlmuna minypa abirri-boy barra, wurra aburr-gata jarra aburr-ngiwija butula minyja gu-werranga Jarradi guna-bamburda bitipa abirri-jeka gurda rrapa minypa mola abirri-wengga burrwa gun-maywapa janguny.