Search form

Jama Aburr-ji 13:44

44Lika gun-gata gun-nerranga gu-ni Jarradi, lika aburr-jaranga wurra gama gorlk gu-gata burr-yika gu-rrawa aburr-bona gurda butula Paul rrapa Barnabach, minypa Wangarr gun-nika janguny aburr-galiya barra.