Search form

Jama Aburr-ji 13:47

47gu-gurda ngacha Wangarr nyjirri-wuna ngatipa ganyjarr. Minypa gu-yinaga gu-yurra janguny:

‘Nginyipa minypa nguburr-wuna aburr-gata Jentayl yerrcha,

gun-gujayanaya barra ny-ja barra burrwa ny-boy.

Barra wanngu aburr-ni gu-jaranga gu-rrawa

gun-gapa jurdach guna-jirra burr-guta.’ ”