Search form

Jama Aburr-ji 13:48

48Bitipa Paul rrapa Barnabach abirri-yinagata abirri-wena burrwa Ju yerrcha aburr-gata aburr-bachirra. Rrapa Jentayl yerrcha gu-gata burr-yika gu-rrawa, gun-narda waypa birripa aburr-galiyana, lika aburr-marrkapchinga rrapa minypa aburr-yinanga, “A-lay, Wangarr gun-nika janguny gun-molamola, ngarla!” Lika aburr-jaranga aburr-ngukurdanyjiyana rrapa marr aburr-balcha nula Jesus, aburr-yinmiyapa aburr-gata minypa Wangarr burr-menga barra wanngu aburr-ni.