Search form

Jama Aburr-ji 13:5

5Lika gata abirri-warrchinga rrawa Jalamich (Salamis). Lika bala gun-gata gu-ji gu-bona Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya bitipa Barnabach rrapa Jol abirri-barrngumurra abirri-bona, minypa wurra gama gorlk wupa aburr-ni janguny gubirri-ngurrjinga burrwa abirri-workiyana Wangarr gun-nika. Rrapa an-bitipa jawina an-gata Jon Mark, nipa wugupa butula jama aburr-ji.