Search form

Jama Aburr-ji 13:50

50Wurra aburr-gata Ju yerrcha, birripa mari gubi-jarlapuna butula Paul rrapa Barnabach. Minypa aburr-garlmuna, burrbu-yopuna aburr-ni burrwa bunggawa yerrcha gun-gata rrawa burr-wurra burr-gama — gama jin-guyinda jin-gatiya minypa Wangarr jiny-marrngoypiyana nula jiny-yorkiyana. Lika aburr-gatiya bunggawa yerrcha birripa nyanma mari gubu-garrana butula Paul rrapa Barnabach rrapa minypa burrbi-yerrnyjinga mipila, gala mola abirri-yinmiyarna gata abirri-nirrarna rrawa.