Search form

Jama Aburr-ji 13:6

6Lika gun-gatiya gu-bamara wurra gu-gapa gu-rrenyjiya birripa aburr-bena rrawa gun-nelangga Bepoch (Paphos). Rrapa an-gata an-nerranga a-ni an-buburda an-nelangga Bar-Jesus. Nipa Ju, rrapa nipa a-ngurrjiyana a-workiyana jimarna Wangarr an-nika an-mujaruk, wurra gun-nyagara.