Search form

Jama Aburr-ji 13:7

7Nipiya an-buburda gata wugupa abirri-ni abirri-workiyana an-gata bunggawa gu-gata a-yika gu-bamara. Nipiya bunggawa an-nelangga Jerjiyach Bolach (Sergius Paulus), nipa bama a-jirra an-molamola. Ganapiya, lika a-gonyjinga butula Barnabach rrapa Jol, ngardawa jal a-ni a-galiya barra butula Wangarr gun-nika janguny.