Search form

Jama Aburr-ji 13:8

8Wurra an-gata an-buburda a-wena nula Jerjiyach Bolach gala barra a-galiya butula Barnabach rrapa Jol. Nipa an-buburda Grik (Greek) gu-guyinda an-nelangga Yilamach (Elymas).