Search form

Jama Aburr-ji 14:1

Gun-gata Rrawa Aykóniyam (Iconium)

1Rrapa rrawa Aykóniyam (Iconium) Paul rrapa Barnabach (Barnabas) abirri-bona, gun-gata gu-yinagatiya gugu minypa Antiyak (Antioch). Minypa bala gun-gata Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya bitipa abirri-barrngumurra, gu-galiya yerrcha abirri-wena burrwa minypa burr-ganyjarr, lika aburr-jaranga aburr-gata marr aburr-balcha nula Jesus, minypa Ju yerrcha rrapa minypa Jentayl (Gentile) yerrcha.