Search form

Jama Aburr-ji 14:10

10Lika yi-gata ngana waykin ay-wena nula, “A-lay, garlma, jinyja jechinuwa!” Lika an-gata an-gugaliya burr-guya a-garlmuna, a-jinyja, gugu a-rrigirrgarra.