Search form

Jama Aburr-ji 14:11

11Rrapa gun-narda waypa wurra gama gorlk gubi-nana Paul a-yinmiyana jama a-ji, lika waykin aburr-gonyjinga gu-birripa gu-wengga Laykóniya gu-guyinda. Minypa aburr-yinanga, “A-lay, abirri-guna abirri-jirrapa waykin wenga abirri-bupiyana gurda arrburrwa! Minyja wangarr yerrjipa, wurra minypa abirri-gugaliya abirri-negiyana!” aburr-yinagata aburr-wena.