Search form

Jama Aburr-ji 14:13

13Minypa gipa mu-ngoyurra bala gubu-gupuna nula Jiyuch, gata gu-ji rrawa gu-gera. Rrapa an-gata junggay gun-gata nula bala, nipa ana-garlmuna, bulugi jina-ganyja butula Paul rrapa Barnabach minypa mun-jawanyja ji-jawa. Minypa nipa an-gata rrapa birripa aburr-jaranga wurra gama gorlk jal aburr-ni bulugi jibu-bu barra butula, minypa aburr-marrngoypiyana butula jimarna wangarr.