Search form

Jama Aburr-ji 14:14

14Lika Paul rrapa Barnabach gun-narda waypa bitipa abirri-galiyana, lika mbirri-gorndanga mun-bitipa mirikal, minypa gun-bitipa gun-guwarr mbi-gorndanga aburr-workiyana, wolawola wargugu aburr-ni aburr-workiyana. Lika abirri-gonyjinga abirri-yurtchinga gojilapa aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-ji.