Search form

Jama Aburr-ji 14:16

16Mu-ngoyurra aburr-ni aburr-workiyana gu-werranga gu-werranga gu-rrawa aburr-jaranga aburr-bapurr nipa burr-bawuna minypa gun-birripa wupa jal gun-guni gubu-bitimarra aburr-workiyana.