Search form

Jama Aburr-ji 14:17

17Wurpa lika nipa mu-nguy burr-guybukaja a-workiyana minypa nipiya an-gata. Minypa nyiburr-gurdiya nyiburr-nirra nipa gun-molamola jama a-jirra ana-gorrburrwa a-workiya, yorr nyirr-wucha a-workiya waykin wenga, rrapa ana-goyburrpa marn․gi minypa gu-gatiya wenga nipa gun-jong balaja mu-rrimanga mu-workiya. Minypa balaja nyirr-wucha a-workiya ana-goyburrpa nyibu-banga nyiburr-workiya rrapa nyiburr-worlworlchinga nipiya nyanma an-gata.”