Search form

Jama Aburr-ji 14:19

19Wurra Ju yerrcha gu-gata wenga rrawa Antiyak rrapa Aykóniyam, birripa aburr-garlmuna, aburr-bona gurda Litra. Lika aburr-wena burrwa wurra gama gorlk, minypa burrbu-jurnajuchuwuna gu-ngardapa aburr-negiyana Paul abu-buna gu-jandarra, rrapa minypa abu-rurrgakaja rrawa yarlanga, lika gata abu-bawuna, jimarna a-juwuna.