Search form

Jama Aburr-ji 14:2

2Wurra Ju yerrcha aburr-werranga aburr-gata gala jal aburr-nirrarna marr aburr-balcharrarna nula Jesus, birripa aburr-garlmuna, mari gubu-garrana burrwa worlapa arrburrwa yerrcha. Minypa birripa Ju yerrcha aburr-nyala burrbu-ngurrjinga burrwa gu-gata burr-yika gu-rrawa Jentayl yerrcha, jimarna birripa worlapa arrburrwa yerrcha aburr-werra. Gu-gurda ngacha.