Search form

Jama Aburr-ji 14:20

20Wurra nuwurra waypa Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-ji aburr-gomarriyana nula Paul, lika nipa a-garlmuna, lika wugupa aburr-jekarra rrawa.

Aburr-yu, guna-gepana, lika Paul rrapa Barnabach abirri-garlmuna, rrawa gubirri-bawuna, lika abirri-bona Derbi.