Search form

Jama Aburr-ji 14:22

22Minypa Jesus burr-yika marr aburr-balcharra nula bitipa derta burrbi-negarra abirri-bamuna, minypa gelama gelama burrbu-barra mu-nguy aburr-jinyjapa barra nula Jesus. Minypa abirri-yinanga abirri-wena burrwa, “Gun-guniya gojilapa burdak arr-bamburda, wolawola gun-derta gu-ni barra arrkula gu-workiya. Wurra ngarripa jarra jechinuwa arr-bamba barra nula Wangarr, lika nuwurra jurdach gun-molamola gu-ni barra arrkula gun-gata nipa ana-murna.” Abirri-yinagata Paul rrapa Barnabach abirri-wena burrwa abirri-bona.