Search form

Jama Aburr-ji 14:23

23Rrapa minypa burrbu-menga burrwa abirri-bona aburr-birripa mu-murna yerrcha jaga aburr-gugana burrwa gatiya gu-yinmiyapa gu-rrawa Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-workiyana. Lika minypa balaja mbirri-bawuna, bitipa burr-guya abirri-wengganana burrwa abirri-workiyana nipa Wangarr barra wugupa burrwa gu-galiya yerrcha ngardawa birripa marr aburr-balcha nula.