Search form

Jama Aburr-ji 14:24

24Gun-gata gubirri-wulebana, lika abirri-bamuna, lika abirri-bena rrawa wana gun-bapala Bempíliya gun-gata gipa mu-ngoyurra mu-michiyang abirri-benapa.