Search form

Jama Aburr-ji 14:27

27Lika gata waypa abirri-bena, lika bitipa Paul rrapa Barnabach burrbu-bamagutuwurra aburr-gata Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha, lika gu-ngardapa aburr-negiyana, aburr-galiyana butula bitipa gubirri-ngurrjinga burrwa minypa abirri-yinmiyana jama abirri-ji nipa Wangarr wugupa butula, rrapa minypa Jentayl yerrcha nipa Wangarr a-yinmiyana a-gunggajinga burrwa, birripa marr aburr-balcha nula; gu-gurda ngacha janguny.