Search form

Jama Aburr-ji 14:3

3Wurra bitipa Paul rrapa Barnabach gata abirri-ni gun-baykarda rrapa minypa Wangarr gun-nika janguny jechinuwa abirri-wena burrwa abirri-workiyana. Rrapa nipa Wangarr burr-gurdagurdarrana wurra gama gorlk minypa gun-narda janguny gun-burral, nipa gun-burral an-molamola burrwa. Minypa ganyjarr bijirri-wuna, bitipa Paul rrapa Barnabach burr-barlmarrk jama abirri-ji burrwa abirri-workiyana gun-gugunggaja gu-gata ngacha minypa gala an-gugaliya gu-nacharna a-workiyarna.