Search form

Jama Aburr-ji 14:8

Gun-gata Rrawa Litra (Lystra) Rrapa Derbi (Derbe)

8An-nerranga an-gata Litra (Lystra) a-ni a-workiyana a-burdawachiyana rrepara a-jirra. Minypa a-bambunggunapa an-burda a-ni rrapa gala a-rrigirrgngarna a-workiyarna.