Search form

Jama Aburr-ji 14:9

9Nipa Paul a-gorkorijinga, an-gata an-burda a-galiyana nula a-ni. Lika Paul ana-nyala jechinuwa a-nana an-burda, lika gu-borrwurra nula nipa marr a-balcharra barra a-molamiya.