Search form

Jama Aburr-ji 15:12

12Birta a-yinagata a-wena burrwa, lika aburr-gurdiya wupa gun-ngap gubu-bawuna. Lika aburr-galiyana butula aburr-ni Barnabach rrapa Paul gubirri-ngurrjinga burrwa a-yinmiyana nipa Wangarr burr-barlmarrk jama a-ji burrwa rrapa a-gurdagurdarriyana burrwa aburr-gata Jentayl yerrcha minypa bitipa Paul rrapa Barnabach abirri-yinmiyana jama abirri-ji nipa Wangarr nyanma.