Search form

Jama Aburr-ji 15:13

13Gun-narda gubirri-wulebana janguny, lika Jeymch (James) a-garlmuna, a-wena burrwa, a-yinanga, “Aburr-borrmunga, buburr-galiya apula.