Search form

Jama Aburr-ji 15:15

15Gun-narda gun-maywapa minypa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda mu-ngoyurra aburr-wukurrjinga. Minypa janguny gu-yurra, gu-yinaga: