Search form

Jama Aburr-ji 15:16

16‘Nuwurra jurdach nguna-jeka,

Daybit (David) gun-nika gun-nerra gu-ni rrawa mola ngu-jarlapa.

Minypa barrwa barra ngu-jarlapa mu-ngoyurra gu-rrumiyana,

rrapa nipa an-bapurr a-molamiya barra.